23 February 2021

Iwashimizuhachiman-gu shrine, Kyoto, Japan

Share